КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ, ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ІС- ТӘЖІРИБЕ БӨЛІМІ

КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ, ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ІС- ТӘЖІРИБЕ БӨЛІМІ

 

 

Бөлім басшысы:

 Мамадияров Марат Дүйсенұлы

 Г.ғ.к., доцент

 Еmail: Mmd@mail.ru

   Тел:    8702-423-43-99

             87252-21-29-21

 Мекен-жайы: Шымкент қ, А.Байтұрсынов 12

 Бас ғимарат 1 қабат 127 кабинет

 

Мамадияров Марат Дүйсенұлы 1964 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы  Мақтарал ауданында дүниеге келді.

1982-1988 жылы Әль-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтының студенті және кәсіподақ комитетінің төрағасы. Институттың мәдени ағарту жұмысын ұйымдастырушы әдіскер мамандығын үздік дипломмен бітірді.

1988 жылы Әль-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтында оқытушылық қызмет атқарады. 1998-2004 жылы М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дің дене тәрбиесі, спорт және туризм факультеті деканының орынбасары қызметінде болды.

2003 жылы «Туризмді дамытудың аумақтық концепциясын өңдеудің әдіснамалы (Оңтүстік Қазақстан облысы мысалында)» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғады.

2004-2007 жылдары Халықаралық гуманитарлы-техникалық университетінің педагогика факультетінде декан қызметін атқарды.

2007-2009 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дің  халықаралық туризм және сервис кафедрасының доцент қызметін атқарды.

2009-2011 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дің іс-тәжірибе жетекшісі қызметінде болды.

2011-2013 оқу жылдары  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында география кафедрасының меңгерушісі  .

2013-2014 оқу жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында оқу әдістемелік басқарма басшы қызметін атқарады.

2014 жылдан  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында география кафедрасының меңгерушісі , 2015 жылы Оқу-әдістемелік басқармасының Іс-тәжірибе бөлімін, 2016 жылдың сәуір айынан Жаратылыстану факультетінің деканы қызметін атқарды. 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап Кәсіби бағдар беру, жұмыспен қамту және іс-тәжірибе бөлімінің басшысы қызметінде.

М.Мамадияровтың 70-тен астам ғылыми еңбектері мен оқу-әдістемелік құралдары бар. «География туризма: потенциал туристко-рекреационных ресурсов Великого Шелкового пути», «Араб елдерінің географиясы», «Туристко-рекреационные ресурсы Южно-Казахстанский области» атты оқулықтардың авторы.

Іс- тәжірибе

Іс-тәжірибе секторының жетекшісі:

 

 

Молданова Жазира Илесовна

Еmail: Jazira.ilesovna@mail.ru

   Тел:  8701-231-08-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирзакулова Айгерим Торебековна

Жауапты әдіскер

Еmail: okmpi_praktika@mail.ru

Тел:8747-190-09-19

 

 

 

 

 

 

Мақсаты:

Іс-тәжірибенің мақсаты білім алушылардың алған құзырлығын нығайту, тереңдету және   және кәсіби білім беру бағдарламаларын меңгеру барысында алған теориялық білімдерін тәжірибелік әрекеттермен іс- тәжірибе жүзінде шыңдау. Оларды таңдаған мамандығы бойынша өз бетінше кәсіби қызмет атқаруға және бәсекеге қабілетті маман дайындау, студенттердің кәсіби білім беру бағдарламаларын меңгеру барысында алған теориялық білімдерін тәжірибелік әрекеттермен бекіту болып табылады.  

 Міндеттері:

Жоғары білім беруде білім стандартының білікті талаптарына сай тәжірибелік және коммуникативтік дағдыны қалыптастыру. Білім беруде ұйымдастырушылық және тәрбиелік жұмыстардан тәжірибе жинақтау.

- жаңа талаптарына жауап беретін маман тұлғасының кәсіби  бейінділігін қалыптастыру;
- студенттердің тікелей практикалық іс-әрекеттермен қарым-қатынасы, кәсіби іс-әрекеттерін жүргізу үшін қажетті олардың кәсіби іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру;
- студенттердің кәсіби іс-әрекеттегі шығармашылық, зерттеу тәсілдерін қалыптастыру, өзіндік еңбегінің  нәтижелеріне талдау жасай білу дағдыларын игеру.

Іс-тәжірибе базалары

Іс-тәжірибе базалары мамандықтардың оқу жоспарындағы іс-тәжірибелердің барлық түрлеріне сәйкес жүргiзiледi. ЖОО білім алушыларының іс-тәжірибеден өтуі оқу үрдерісінің ең маңызды бөлігі. Жоғары білімді мамандарды даярлауда тәжірибеден өту таңдаған мамандығын меңгеру, теориялық білімдерін бекітуге, практикалық дағдыларын оқудың әр кезеңінде қолдана білуі мен құзыреттерді меңгеруге бағытталған білім алушылардың жоспарлы және мақсатты іс-әрекеті болып табылады.

Іс-тәжірибе базалары келесідей негізгі талаптарға жауап беруі тиіс:

- іс-тәжірибе түріне, мамандыққа, мамандандыруға сәйкес болуы;
-мемлекеттік стандарттың шегінде кәсіби бағдарламамен қарастырылған іс-әрекеттің қажетті шеңберінде болу;
- студенттерді іс-тәжірибелік басқару мен ұйымдастыру үшін жеткілікті білікті кадрлармен қамтамасыз ету.

Кафедралар іс-тәжірибе базаларымен  келісім- шарт жаңа оқу жылына  дейін құрылады.

Оқу іс-тәжірибесі - студенттердің таңдау мамандығы бойынша өзіндік іс-әрекеттермен танысу мақсатында жүргізіледі.Іс-тәжірибе институттың оқу-қосымша бөлімшелерінің базасында, сондай-ақ  мамандықтың бағыты бойынша ұйымдарда ұйымдастырылады.
шеңберімен байланысын нығайтады, аналитикалық  және  абстрактылық ойды дамытады.
Педагогикалық іс-тәжірибе (өндірістік – педагогикалық) - жалпы ғылыми білімнің психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша тереңдетілуі мен бекітілуіне, сондай-ақ, педагогикалық шеберліктерді, дағдыларды және құзіреттілікті қалыптастыруға/бағытталған.
Диплом алды іс-тәжірибе - студенттің нақты ұйымның (кәсіпорынның, мекеменің) қызметінің материалдарында қорытындыларды, ұсыныстарды және т.б. осындай  өзіндік тұжырыммен қойылған мәселеге (бітіру жұмысының тақырыбы) жұмыс жасалуын қарастырады. Студент іс-тәжірибе үрдісінде өзінің білімі мен мамандық шеберліктерін, ұйымдастыру қабілеттіліктерін, шешім қабылдау іскерліктерін, тәртіптілік, жауапкершілік, құлшынысын   көрсетуі тиіс.

Кәсіби іс-тәжірибенің бағдарламасы

        Іс-тәжірибенің әр түрінің мазмұны, мақсаты, мен міндеті іс-тәжірибе түрлері мен білім беру бағдарламаларының ерекшеліктерімен қоса алғанда, бітіруші кафедралармен жасалған бағдарламалармен анықталады. Іс-тәжірибе бағдарламасының мақсаты – студенттердің тікелей іс-тәжірибе өту орындарында кәсіби-іс-тәжірибелік үрдісімен басқару болып табылады. Іс-тәжірибе бағдарламалары келесідей бөлімдерді құрауы тиіс:

- түсініктеме хат (мәні, іс-тәжірибенің мақсаты мен міндеті, белгілі нысанға келтірілген құзіреттіліктер);
-іс-тәжірибенің нысандары (оның түріне байланысты), мүмкін болатын жұмыс орындарының тізімі;
-жұмыстың тақырыбы мен көлемі бойынша бөлінген мазмұны;
-практикантқа қойылатын талаптар;
-студент-практиканттың құқығы мен міндеттері;
- орындауға ұсынылған жалпы және жеке тапсырмалар (СҒЗЖ мен СОЗЖ бойынша зерттеу тақырыптары);
-тәжірибе күнделігінің жүргізудің  тәртібі;
-іс-тәжірибе бойынша есепті жазу тәртібі мен оның негізгі бөлімінің мазмұны;
-есептегі қосымшалардың мазмұны;
-іс-тәжірибенің қорытындысын жүргізудің тәртібі;
- студент-практикантқа кәсіпорыннан берілетін мінездеменің рәсімделу тәртібі мен болжамды мазмұны.
-іс-тәжірибе нәтижесі мен есепті қорғауды бағалау критерийлері;
- ұсынылған әдебиеттер.

Кәсіби іс-тәжірибенің базасының құрылымы

         Кәсіби іс-тәжірибе студенттердің білім беру бағдарламаларына сәйкес бейінді, меншік (ұйымдарда, мекемелерде) барлық түрлерінде ұйымдастырылуы мүмкін. Кәсіби іс-тәжірибенің базасы бітіруші кафедрамен анықталады. Кафедра білім алушылардың іс-тәжірибеден өтуі үшін мамандықтардың өзгешеліктеріне сәйкес жыл сайын жаңа орындарға таңдау жасап отырады және  кәсіпорындармен, ұйымдармен және мекемелермен ұзақмерзімді келісім-шарт жасап бекітеді.
Іс-тәжірибеден студенттерді кәсіпорындарға (ұйымдарға, мекемелерге) бөліп орналастыру серіктестік туралы келісімдер немесе студент-практикантты  қабылдау туралы келісім-шарт бекіткен жағдайда жүргізіледі.
Іс-тәжірибе базаларымен (базалық және жекелей) келісім-шарт кәсіби іс-тәжірибені ұйымдастыру бойынша типтік келісім-шарт формасына сәйкес оқу жылы  басталардан  1 ай бұрын бекітіледі. Жекелей келісім-шарттар базалық келісім-шарттар болмаған жағдайда немесе кәсіпорынның (іс-тәжірибе базасының) талабы бойынша оқу жылы басталардан  1 ай бұрын бекітіледі.
      Кафедра меңгерушілері келісім-шарттарды бекіткен соң, іс-тәжірибе базасының тізімін жасайды. Бекітілген келісім-шарттар негізінде (екі-, үшжақтылы) оның растамасымен іс-тәжірибенің өткізілу орны мен мерзімі, түрі, жетекшісін, білім алушылардың нақты контингентін көрсетумен кафедра іс-тәжірибені өткізу кестесін жасайды.

 

КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ

Космуратова Манзура Сматуллаевна

Жауапты әдіскер

Еmail: Monsi_1982@bk.ru

Тел:8775-885-01-96

 

 

 

 

Мақсаттары:

·  келісім шарттар, вакансия жәрменкелерін өткізу арқылы бітірушілердің жұмыспен қамтылуына ықпал ету мақсатында білім беру мекемелерімен іскерлік серіктестік жүйесін әзірлеу арқылы бітірушілердің 100 %-ын жұмысқа орналастыру;

·  институттың профессорлық-оқытушылар құрамын, мектеп түлектеріне ғылыми негізде жүйеленген кәсіби бағдар беру жұмыстарына белсенді түрде араласуға тарту,  талапкерлердің таңдаған мамандықтары бойынша еңбек нарығына сәйкес сапалы маман даярлау.

 Міндеттері:

·  ОҚМПУ түлектеріне мамандықтары бойынша тұрақты жұмыс табуға жәрдемдесу, еңбек нарығындағы болашағы бар мамандықтар туралы ақпараттар беріп отыру, жалпы білім беретін мектептер, мектептен тыс мекемелер, ұйымдар және басқа да жұмыс берушілермен ұзақ жылға серіктестік орнату;

·   жалпы білім беретін мектептердің педагог мамандардың біліктілігін арттыруға арналған курстар, жоғары оқу орнына түсетін талапкерлерге арналған дайындық курстарын, білім беру бағыттарына арналған оқыту семинарларын, дөңгелек үстелдер, психологиялық тренингтер  ұйымдастырып өткізу;

·  Оңтүстік Қазақстан облысы аудандарында жалпы білім беретін мектептермен педагогикалық мамандықты дәріптеу мақсатындағы көшпелі семинарларды ұйымдастырып жүйелі түрде өткізіп отыру;

·   Мазмұны:

·    орта және жалпы білім беру мекемелерімен, колледждермен кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру;

·    білім беру мекемелері мен ұйымдарына қызмет көрсету және кадр жинақтауға жәрдемдесу;

·    жоғары сынып оқушыларына таңдау пәндері бойынша дайындықтар жүргізу;

·    Шымкент қаласы және аудандағы «Алтын белгі» иегерлеріне кәсіби бағдар беру жұмысын жүргізу;

·    педагогикалық мамандықтар бойынша 30% ауылдық квотамен білім алған түлектермен жұмыс жүргізу және ұйымдастыру;

·    сыртқы тұтынушыларға сауалнама жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу;

·    Шымкент қаласының мектеп және колледж бітірушілеріне «Ашық есік күндерін» ұйымдастыру және өткізу.

Бітірушілерді жұмыспен қамту

 Раймкулова Карлыгаш Абаевна

 Жауапты маман

 Еmail: karla.8686@mail.ru

 Тел:8-701-800-17-16

 

 

 

 

 

Мақсаты:

Бітіруші  түлектерді жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуға жәрдемдесу.

Міндеттері:

бітіруші талапкерлерді жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларымен таныстыру.

  Мазмұны:

·    бітірушілерді жұмыспен қамту бойынша жұмыс берушілермен шарттық қарым-қатынас құру;

·    жас мамандардың еңбек нарығына бейімделуіне жәрдемдесу;

·    білім беру мекемелері мен ұйымдарына қызмет көрсету және кадр жинақтауға жәрдемдесу;