Ғылыми кеңес ережесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық   институтының

Ғылыми кеңес   ЕРЕЖЕСІ

І .  Жалпы ережелер

1.  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық   институты  ғылыми кеңесі (бұдан былай ғылыми кеңес)  жұмысын  жоспарлап, жүргізуде Қазақстан Респуб-ликасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 44-бабының 9-тармағына, «Жоғары оқу орны Ғылыми кеңесі қызметінің үлгі ережесі және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 22 қарашадағы №574 бұйрығын басшылыққа алады.    

2.  Ғылыми кеңес басты,  негізгі мәжілістік орган болып табылады.

3.  Ғылыми кеңестің қызметі жариялылықпен өз құзырындағы мәселелерді ұжымдық талқылау қағидаларына сүйенеді.

ІІ. Ғылыми кеңес құрылымы

1.  Институт ғылыми кеңесі институт ректорының бұйрығымен құрылады.

2. Институт ғылыми кеңесінің құрамына ректор, проректорлар, құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері, оқытушы-профессорлар құрамының, институттың студенттік және қоғамдық ұйымдарының өкілдері кіреді. Одан өзге мүшелері жалпы жиналыста жасырын түрде дауыс беру арқылы сайланады.

3.  Институт  ғылыми кеңесінің құрамы мүшелердің тақ санынан тұрады. Қажет жағдайда институт ғылыми кеңесінің шешімімен оның құрамына жекелеген өзгерістер енгізілуі мүмкін.

4.   Ғылыми кеңес төрағасының ұсынысы бойынша   институттың ғалым хатшысын сайлайды.

5.  Ғылыми кеңес мүшесі институттан жұмыстан босатылған жағдайда ол бірден Ғылыми кеңес құрамынан да шығарылады

6.  Ғылыми кеңес мәжілісіне қатысу мүмкіндігі болмаған немесе дәлелді себептер-мен кешіккен жағдайда институт ғылыми кеңесінің мүшесі өз уақытында институт ғылыми кеңесінің төрағасын институттың ғалым хатшысы арқылы хабардар етеді.

7. Институт ғылыми кеңесі жекелеген сұрақтарды факультеттердің, институттың басқа да құрылымдық бөлімшелердің ғылыми кеңесіне қарауға тапсыруға құқылы.

ІІІ. Институт  ғылыми кеңесінің құзыреті

–  институт құрылымын бекітеді;

–  институт жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

–  институттің даму стратегиясы мен тұжырымдамасын белгілейді;

– институттің құрылымдық бөлімшелерін (зертхана, кафедра, бөлім, факуль-тет және т.б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгізеді;

– институттің оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, инновациялық, халықаралық, қаржы, әкімшілік-шаруашылық қызметтерін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

– институт ректорының, проректорларының, факультет декандарының, құрылымдық бөлімшелер жетекшілерінің оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, халықаралық, ақпараттық, қаржы-шаруашылық, әкімшілік қызмет формалары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдайды;

–  институттың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастырады;

– бюджеттен тыс қаржыны қолдану тәртібін, сондай-ақ, ақылы білім беру қызметін көрсету бағыттарын анықтайды;

– жоғары кәсіптік білім берудің көпдеңгейлі жүйесі бойынша мамандар даярлаудың жаңа бағыттарын, оқыту мерзімдері мен формаларын анықтайды;

– оқытудың барлық сатысы мен формаларының оқу жоспарларын бекітеді;

– оқулықтар, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әзірлемелерді шығаруды қарастырады және ұсыныс жасайды;

– студенттерді ақылы бөлімнен білім беру грантына және экстернат формасында білім алуға ауыстыру туралы шешімдер қабылдайды;

– ҚР Президенті бекіткен шәкіртақылар мен атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы шешімдер қабылдайды;

– доцент және профессор ғылыми атағын беруге ұсынады;

–институт қызметкерлері мен шығармашылық ұжымын мемлекеттік, үкіметтік сыйлықтарға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарастырады;

- алқалық шешімді қажет ететін институт қызметінің басқа да мәселелерін қарастырады.

ІУ. Ғылыми кеңеске сұрақтарды дайындау, енгізу және қарастыру талаптары

1.Ғылыми кеңес күн тәртібіне енгізілетін сұрақтарды дайындау үшін ғылыми кеңес хатшысына мәжіліс белгіленген күннен 6 (бір апта) күн бұрын баяндама (қағаз бетіне түсірілген және электронды түрде) мен шешімнің  жобасы ұсынылуы тиіс.

Қажетті құжаттарды немесе материалдарды ұсыну уақыттарын дұрыс ұстанбаған жағдайда институттың ғалым хатшысы ғылыми кеңестің төрағасының алдында осы сұрақты күн тәртібінен алып тастау туралы ұсыныс жасай алады.

Институт  ғылыми кеңесіне ұсынылатын құжаттар келесі талаптарға сай болуы керек:

- қарастырылып отырған сұраққа байланысты үрдістерді анықтаған, мәселелерді көтерген, кемшіліктер мен олардың салдарын ашу, әрі оны болдырмау жолдарын көрсеткен нәтижелер салыстыра отырып талдануы керек және динамикасын көрсету қажет;

- қорытындылардан, сұрақты дұрыс шешуге бағытталған ұсыныстардан және алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыратын механизмдердің іс-шаралар жоспарынан тұру керек;

- шешімде  қарастырылған мәселені шешу жолдары мен ұсынылған институт ғылыми кеңесінің шешімдеріне жауапты адамдар нақты көрсетіліп, шешімнің орындалу мерзімі белгіленуі керек және т.б.

2.Ұсынылып отырған барлық құжаттарға (оның ішінде ғылыми кеңес төрағасының атына жазылған ұсыныс немесе өтініш және т.б.) осы мәселеге  жауапты барлық тұлға-лардың (кафедра меңгерушісі, декан, тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшыларының және т.б.) қолдары қойылуы тиіс және жауапты проректордың да қолы қойылған болуы керек.

3.Сала бойынша ( оқу ісі, тәрбие, инновациялық, ғылыми жұмыстар ) жауапты проректор институт ғылыми кеңесінде қарастыруға ұсынылған құжаттардың мазмұны мен шынайылығына жауапты тұлға болып табылады.

4. Ғылыми кеңестің төрағасы ғылыми кеңес мәжілісінде қарастырылуы міндетті болып табылатын, уақыт күттірмейтін сұрақтарды күн тәртібіне қосымша енгізе алады.

5.Ғылыми кеңес мәжілісінде үйлестіруші проректорлар, тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшылары (декандар, ҒЗЖ жетекшілері, кафедра меңгерушілері, бөлім бастықтары және т.б.) немесе оларды қызметтік міндеттері бойынша алмастыра алатын қызметкерлер күн тәртібінің сұрақтарына жауапты болып табылады.

Қажет болған жағдайда ғылыми кеңестің мәжілісіне қызметтік жауапкерші-ліктеріне қатысты сұрақтарды қарастырғанда ғылыми кеңес құрамында жоқ адамдар да шақыртылады.

6. Қандай да бір сұрақты күн тәртібінің «Әртүрлі мәселелерінде» қарастыру үшін ғылыми кеңестің төрағасының атына жазылған өтінішті ғалым хатшыға төрағамен ақылдасу үшін ұсыну қажет. Ұсынылып отырған құжаттар тиісінше рәсімделіп, проректорлармен (қажет болған жағдайда – декандармен) келісілген болуы керек. 

  У. Институт ғылыми кеңес хатшысы:

Институт ғылыми кеңесінің іс жүргізуін ұйымдастырады, оның шешімдерінің орындалуын қадағалайды және институт ғылыми кеңесі құжаттамаларының Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкестігі үшін институт ғылыми кеңесі төрағасының алдында жеке жауапкершілік алады. институт ғылыми кеңесінің мәжілісін дайындауға қажет техникалық жұмыстарды атқару және іс жүргізу үшін  институт ғылыми кеңесі қызметінің болуы қарастырылады.

Ғылыми кеңес хатшысының міндеттері:

– институт ғылыми кеңесінің жұмыс жоспарына ұсыныстар енгізу, институт ғылыми кеңесінің жұмыс жоспарын әзірлеуді ұйымдастыру;

– институт ғылыми кеңесінің мәжілістерінде қарастыру үшін құжаттар, материалдар дайындау бойынша жұмыс жүргізу, талқылауға шығарылатын сұрақтарды дайындау барысын бақылау;

– институт ғылыми кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің жобасын әзірлеу;

–    ғылыми кеңес комиссиясының жұмысын үйлестіру;

–   ғылыми кеңес мүшелерінің, сондай-ақ шақырылған тұлғалардың мәжіліске қатысуын қамтамасыз ету;

–   жасырын дауыс беруді өткізу кезінде есептеу комиссиясының мүшелеріне нұсқау беру;

–   институттың ғылыми кеңес мәжілістерінің хаттамаларын жүргізу, институттың ғылыми кеңес шешімдерінің көшірмелерін дайындау және көбейту;

-   институттың ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуын қадағалау;

-  ғылыми кеңес хатшысы 5 күн бұрын кезекте тұрған мәжілістің күн тәртібі туралы хабарлайды. Хабарлама арнайы сайт, порталдар арқылы жіберіледі және  Бас оқу ғимаратына ілінеді. (Күн тізбесінде тұрған негізгі сұрақтармен бірге ғылыми кеңес талқылауына қосымша басқа да сұрақтар кіргізілуі мүмкін.)

-  ғылыми атақ беру бойынша жеке істерді рәсімдеуді қадағалау, оларды институт ғылыми кеңесінде қарастыруға дайындау және ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне ұсыну;

УІ. Дауыс беру және шешім қабылдау тәртібі

1.Институт ғылыми кеңесінің шешімдері оның мәжілістерінде ашық және жасырын дауыс берумен қабылданады. Ашық дауыс беруді ғылыми кеңес мәжілісінде төрағалық етуші жүргізеді. Институт ғылыми кеңесінің мүшелері дауыс беруге қойылған сұрақ бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сияқты жауаптардың бір нұсқасына қол көтерумен өз пікірлерін білдіреді.    

Жасырын дауыс беру бюллетеньдер арқылы жүзеге асырылады.

Егер институт ғылыми кеңесі мүшелерінің мәжілісіне қатысушылардың жартысынан көбі дауыс берсе, онда шешім қабылданған деп есептеледі.

2. Жасырын дауыс беруді талап етпейтін барлық шешімдер, сондай-ақ, институт ғылыми кеңесі мәжілісін өткізу мәселелері бойынша шешімдер ашық дауыс берумен қабылданады.

3.Ашық дауыс берудің алдында төрағалық етуші дауыс беруге қойылатын ұсыныс-тардың саны туралы хабарлайды, олардың дауыс беруге қойылатын жүйелілігін және тұжырымын нақтылайды, олардың қандай (ғылыми кеңес мүшелерінің санының, мәжіліске және дауыс беруге қатысушы институт ғылыми кеңес мүшелерінің жалпы санының) көпшілік дауыспен қабылдана алатындығын ескертеді.

4.Ашық дауыс беру қол көтеру және берілген дауыстарды санау арқылы жүргізі-леді. Дауыстарды санауды төраға жүргізеді.

5. Жасырын дауыс беру мен оның нәтижелерін анықтау үшін институт ғылыми кеңесі ашық дауыс беру арқылы институт ғылыми кеңесі мүшелерінің қатарынан есептеу комиссиясын сайлайды.

Есептеу комиссиясының құрамына төмендегі  тұлғалар кірмейді:

– жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге фамилиялары енгізілген тұлғалар;

– институт Ғылыми кеңесінің төрағасы, төраға орынбасары және институттың  ғалым хатшысы;

– жасырын дауыс беру үшін кандидатураларын ұсынушы тұлғалар.

6. Есептеу комиссиясы өз құрамынан комиссия төрағасын сайлайды.

7. Жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдердің қажетті ақпаратты қамтуын есептеу комиссиясы тексереді. Дауыс беру аяқталған соң есептеу комиссиясы барлық бюллетеньдерді бекітеді.

8. Әрбір сұрақ бойынша дауыс беру үшін институт ғылыми кеңесінің әрбір мүшесіне жеке бюллетень беріледі.

9. Жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдерді институт ғылыми кеңесінің мүшелері есептеу комиссиясы бекіткен арнайы жәшікке салады.

10. Есептеу комиссиясы жасырын дауыс беру нәтижелері туралы хаттама құрастырады, оған есептеу комиссиясының барлық мүшелері қол қояды және оны институт Ғылыми кеңесінің мәжілісінде есептеу комиссиясының төрағасы оқиды.

Институт ғылыми кеңесі есептеу комиссиясының хаттамасын ашық дауыспен институт Ғылыми кеңесі мүшелерінің қатысушы санының көпшілік даусымен бекітеді немесе бекітпейді, соның негізінде төрағалық етуші ғылыми кеңес қабылдаған шешімді жариялайды.

11. Барлық сұрақтар бойынша дауыс беру нәтижелері институт ғылыми кеңесі мәжілісінің хаттамасына енгізіледі.

14. Дауыстарды санау аяқталған соң, төрағалық етуші шешімнің қабылданғанын немесе қабылданбағанын (қайтарылғанын) жариялайды.

15. Дауыс беру үшін қажетті кворум болмаған жағдайда, төрағалық етуші дауыс беруді институт ғылыми кеңесінің келесі мәжілісіне ауыстырады.

16. Ғылыми кеңес шешімімен ректор келіспеген жағдайда сұрақ мемлекеттік басқару органының қарауына тапсырылады.

  Ескертпе:  Күн тәртібіндегі материалдар (баяндама, қосымша баяндама, шешім жобасы) ғылыми кеңес хатшысына ғылыми кеңес мәжілісіне дейін 6 (бір апта) күн бұрын ұсынылады.

Ғылыми кеңестің жұмыс регламенті:

·   баяндама 10-15 минут;

·   ақпарат 5-7 минут;

·   сөзге шығу 3-5 минут.

  Ғылыми кеңестің өткізілу уақыты: екі ай сайын өтеді,  соңғы аптаның  сәрсенбісі