Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ғылыми-зерттеу жұмыстары институттың жоспарына сәйкес келесі ғылыми бағыттар  бойынша жүргізіледі:

1.Жаратылыстану факультеті бойынша:

- Cуда ерігіш полимерлердің коллоидты-химиялық қасиеттері және оларды қолданудың ғылыми негіздемесін жасау;

- Химияны оқытудың инновациялық әдістемелері.

- Биологияны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану арқылы кәсіби құзыреттілікті жетілдіру;

- Тірі ағзалардың биологиялық ерекшеліктері және қоршаған орта обьектілерінің экологиялық мәселелері.

-  Өлкетанудың географиялық, экономикалық және құқықтық концепциясы.

2. Физика – математика факультеті бойынша:

- 12-жылдық білім беру жүйесінде физика және математика пәндерін оқыту әдістемесінің проблемалары;

-  Механиканың қазіргі кездегі өзекті мәселелері.

- Ақпараттық-коммуникациялық пәндік орталар жасау арқылы болашақ информатик мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру;

- Информатика пәнін оқытудың өзекті  мәселелері.

3.Филология факультеті бойынша:

- ХХl ғасырдағы адами байлығының парадигмасындағы тіл білімінің өзекті мәселелері.

- Фольклортану және Фольклор мен әдебиеттің өзара байланысы;

 - Әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері;

 - Әдебиетті оқыту әдістемесі.

- Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырудың өзекті мәселелері;

- XXI ғасырдағы мәдениет аралық қарым-қатынастардың  лингвистикалық  аспектілері: вербалды және вербалды емес коммуникациясы.

- Лингвокогнитивті лингвистика және лингвомәдениеттану аспектілері негізінде тіл мамандығындағы студенттердің лингвистикалық құзіреттілігін қалыптастыру;

- Шетел тілін оқытудағы инфокоммуникациялық технология.

4.Тарих және педагогика факультетеі  бойынша:  

- Қазіргі Қазақстанның өзекті мәселелері: философиялық, саяси және әлеуметтік аспектілері.

- Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы  негізінде болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру.

- Жеке тұлғаны әлеуметтік бейімдеу мен оңалтудың педагогикалық-психологиялық негіздері.

- Оңтүстік өңірінің тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, этнодемографиялық және саяси дамуының мәселелері.

- Қаңлы мемлекетінің археологиялық және жазба ескерткіштері (б.з.д. ІІ - б.з. ІVғ.)

5.Бастауыш білім факультеті бойынша:

- Ақпараттық технологияларды мектепке дейінгі және бастауыш мектепте білім беруде қолдану;

- Бастауыш сынып оқушыларының отан сүйгіштік сезімдерін қалыптастыру.
- Ғаламдану жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға интеграциялаудың инновациялық технологиялары;

- Болашақ тәрбиеші педагогтарды кәсіби даярлаудың теориясы мен әдістемесі.

6. Жаңа технология және өнер факультеті бойынша:

- Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәдени шығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері.

- Көркем білім берудің жаңаша технологиясы  мен әдістемесі; 

- Үздіксіз білім  жүйесіндегі  оқыту мазмұнын мәдениет контекстінде қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері.

7. Дене тәрбиесі және әскери дайындық факультеті бойынша:

- Мектеп бағдарламасына ұлттық ойындарды енгізу арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу негіздері.

- Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, жастарды спортқа тәрбиелеу.