ОПҚ жарияланымы

ОПҚ жариялынымы    2015-2016жж.институт қызметкерлері тарапынан 1018 ғылыми мақалалар жарияланды (алыс шетелде - 39, жақын шетелде - 43, ҚР халықаралық және республикалық конференциялар материалдарында  - 556, импакт-факторлы журналдарда  - 29, ҚР журналдарында – 77, басқа да басылымдарда  - 101), монографиялар -99.

Патенттер  мен авторлық куәліктер туралы мәліметтер 

1)Рахымбек Досымхан – п.ғ.д., профессор  «Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика элементтерін мектепте оқытудың әдістемесі» атты  электронды оқу құралына, «Стереометрия сызуларын есептеу» әдістемелік құралына ИС 0009853, ИС 0010050 авторлық куәліктері берілді;

2)Жұмабаев М.Ж. – ф-м.ғ.д., профессор «Методы проведения компьютерных-письменных экзаменов» атты ғылыми еңбегі үшін  №73800 авторлық куәлігі берілді;

3)Жапбаров А.Ж. - ф.ғ.д., профессор  ғылыми еңбектері үшін 9 авторлық куәлікке ие болды:

4)Битемирова А.Е. – х.ғ.к., доцент «Способ получения катализатора для декарбонилирования  фурурола» ғылыми еңбегі үшін  09.04.2013ж күнімен N22-21244 патенті берілді;

5)Абдиханов У.К. - ф.ғ.к., доцент «Методы лечения саркоптоидоза у парнокопытных животных» ғылыми еңбегі үшін 04.03.2013ж күнімен  №80414 патенті берілді.