Университет ғалымдары креативті жобаға кірісті

04.10.21

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ғалымдары мектеп жасына дейінгі балаларды инклюзивті білім беру ортасына бейімдеу үшін "Әлемді тану "компьютерлік білім беру бағдарламасын әзірлеу" бірегей жобасымен жұмыс жасауда. Жобаның мақсаты – мектеп жасына дейінгі балалардың зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету. Жоба аясында "Әлемді тану"компьютерлік білім беру бағдарламасы әзірленетін болады.

Зерттеу барысында мектепке дейінгі жастағы балаларды инклюзивті білім беру жағдайындағы мектепке бейімдеу үшін компьютерлік білім беру бағдарламасын қолданудың  халықаралық тәжірибесі енгізілді.

За ма науи компьютерлі оқыту ба ғда рла ма ла рын са уа тты пайда лану оқытуда  ере кше  білім бе руді қа же т е тетін бала ла рдың ынта сын а рттырады. Ола рдың на қты за тта рды немесе  құбылыста рды түс, қимыл, дыбыс жа ғына н жа ңа ша  қа былдауына  мүмкіндік бере ді. Бұл өз ке зе гінде  ола рдың қа біле тінің ба рынша  ке ңіне н ашылуына , ойла у жүйе сінің бе лсе нді қызме т а тқа руына  ықпа л етеді.

Бүгінгі та ңда  компьюте рлі оқыту ба ғда рла ма ла ры:

- мүмкіндігі ше ктеулі және  дені сау оқушыла рдың ақпа ра ттық біліктілікте рін ныға йтуға ;

- оқу, та нымдық, коммуника тивтік уәжде ме ле рін (пәнге , қа рым-қа тына с жа са уға  де ге н қызығушылықта рының а ртуы, өзін-өзі та ну, өзін-өзі ба ға ла у қа сие тте рінің ныға юы) ныға йтуға ;

- оқу ма те риа лда рын экра нда  үлке н қызығушылық туғыза тын ойын және  оқу түрінде  көрсе туге ;

- инклюзивті жа ғда йла рда  мектепке дейінгі жастағы балаларға көркем-бе йне лі ойла уын да мытуға  ықпа л е туге ;

- ша ма да н тыс а уырлық түсірме й, қимыл, дыбыс, мультиплика цияның көме гіме н ба ла ла р на за рын а уда ра  білуге ;

- ере кше  білім бе руді қа же т е те тін ба ла ла рда  зе ртте у қа біле тін, та нымдық бе лсе нділікті, да ғдыла р ме н та ла нтын оятуға ;

- пробле ма лық мәсе ле ле рді ше шу ме н қиындықта рды жеңуде  ба ла ла рды ынта ла ндырып отыруға  ықпа л е те ді.

Зерттеу жұмысы нәтижесінің мақсатты тұтынушылары Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі мекемелері болып табылады.